BookList Search Form Result


Generated at: Thu Dec 7 16:27:22 2017
This search ( GM ) found 176 books.

Title of BookPub. YearDate Read AuthorsSubjects
(GMDYWS 1)Hanba-ga-NoHimitsu 2001130318Natsuki Morimoto
Norio Hinoki

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 2)TakuhaibinNoHimitsu 2001131001Hisashi Tanaka


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 3)Inta-nettoNoHimitsu 2001130416Sumiyoshi Kai
Umihiko Sotoyama

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 4)Chokore-toNoHimitsu 2001130428Shigeru Tagawa


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 5)MeNoHimitsu: HitomiToKontakuto 2001131022Takahiro Sekiguchi


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 6)KeitaiDenwaNoHimitsu (130403) 2001021107Junichi Toyama
Hisashi Tanaka

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 7)BisukettoNoHimitsu 2002030314Mamoru Sato
Tooru Yoshiwara
Mio Odagi
Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 8)OkaneNoHimitsu 2003130424Hisashi Tanaka


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 9)KonbiniNoHimitsu 2003131030Kaoru Ohbayashi


Ch
Ja
Fo
(GMDYWS 10)DejitaruKameraNoHimitsu 2003131105Umihiko Sotoyama
Shigeru Tagawa

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 11)OkomeNoHimitsu 2004131120Hisashi Tanaka


Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 12)ShitagiNoHimitsu 2004131119Kiri Asumi


Ja
Ch
Cl
(GMDYWS 13)TakuhaiPizaNoHimitsu 2004131118Mio Odagi
Mamoru Sato
Tooru Yoshiwara
Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 14)DenchiNoHimitsu: ShakaiNiYakud 2004131124Takahiro Sekiguchi
Satoshi Utsuki

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 15)Saida-NoHimitsu 2004131126Hisashi Tanaka


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 16)ShioNoHimitsu 2005130117Pyun Ooiwa
Tomomi Ooiwa

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 17)HaToHamigakiNoHimitsu 2005131129Sumiyoshi Kai
Satoshi Utsuki

Ja
Ch
Me
(GMDYWS 18)KateiYouSacchuuzaiNoHimitsu 2005131206Mio Odagi
Moe Aoki
Mamoru Sato
Ja
Ch
Bi
(GMDYWS 19)Kare-NoHimitsu 2005130506Yasutaka Yamaguchi
Moe Aoki
Mamoru Sato
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 20)NenryouDenchiShaNoHimitsu 2005130514Kanoko Temaru


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 21)TennensuiNoHimitsu 2006131211Hisashi Tanaka
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 22)ToireNoHimitsu 2006130308Yuuko Hiro


Ja
Ch
Hi
(GMDYWS 23)Erebe-ta.Esukare-ta-NoHimitsu 2006130425Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Hi
(GMDYWS 24)SaibanNoHimitsu 2007121031Moe Aoki
Yasutaka Yamaguchi

Ja
Ch
PS
(GMDYWS 25)NihonchaNoHimitsu 2007131214Yasutaka Yamaguchi
Mamoru Sato
Moe Aoki
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 26)NyuusankinNoHimitsu 2007131226Ritsuki Nue
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 27)KinokoNoHimitsu 2007140130Yuuko Hiro


Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 28)SumaiNoHimitsu 2007140211Hisashi Tanaka


Ja
Ch
Bi
(GMDYWS 29)MoriToKiNoHimitsu 2007130517Mio Odagi
Moe Aoki
Mamoru Sato
Ja
Ch
Bi
(GMDYWS 30)GinkouNoHimitsu 2007130511Shigeru Tagawa


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 31)TerebiGe-muNoHimitsu 2007140406Pyun Ooiwa
Umihiko Sotoyama

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 32)YasaiJu-suNoHimitsu 2007140305Akihiko Tsuyama


Ja
Fo
Ch
(GMDYWS 33)DaizuNoHimitsu 2007140222Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 34)Ko-hi-NoHimitsu 2007130107Mamoru Sato
Moe Aoki
Yasutaka Yamaguchi
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 35)KamiNoHimitsu 2007131029Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 36)GakuseifukuNoHimitsu 2008131008Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Ed
(GMDYWS 37)MentaikoNoHimitsu 2008130827Yuu Nagoya
Kenji Nojima
Eiko Miyazawa
Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 38)MishinNoHimitsu 2008130822Kiri Asumi
Noriyo Torigai

Ja
Ch

(GMDYWS 39)Hamu.So-se-jiNoHimitsu 2008130819Akihiko Tsuyama
Mamoru Sato
Moe Aoki
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 40)KankenNoHimitsu 2008130722Pyun Ooiwa
Tomomi Ooiwa

Ja
Ch
Li
(GMDYWS 41)Danbo-ruNoHimitsu 2008130619Yumiko Deguchi


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 42)HyakkatenNoHimitsu 2009130530Yasutaka Yamaguchi
Mamoru Sato
Moe Aoki
Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 43)PettoFu-doNoHimitsu 2009130604Ritsuki Nue
Megumi Shimizu

Ja
Ch
Bi
(GMDYWS 44)GyuudonNoHimitsu 2009130609Yuuko Hiro
Yuko Hiro

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 45)YasaiToHanaTaneNoHimitsu 2009130614Noriyo Torigai


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 46)HokenNoHimitsu 2009121029Shigeru Tagawa


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 47)NankouNoHimitsu 2009130627Hisashi Tanaka
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Me
(GMDYWS 48)InsutantoRa-menNoHimitsuShinp 2010130703Hisashi Tanaka
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 49)JitenshaChuushajouNoHimitsu 2010130711Noriyo Torigai


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 50)ShimbunNoHimitsu 2010121004Moe Suzuki
Yuuko Hiro

Ja
Ch

(GMDYWS 51)Enerugi-NoHimitsuKaiteiban 2010130724Takaharu Ogata


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 52)NenryouDenchiNoHimitsu 2010130801Masao Tamada
Kazuki Yoshida

Ja
Ch
CS
(GMDYWS 53)YatsuhashiNoHimitsu 2010130807Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 54)TaiyouDenchiNoHimitsu 2010130408Katsumi Mochitsuki


Ja
Ch
El
(GMDYWS 55)ChidejiNoHimitsu 2010130228Noriyo Torigai


Ja
Ch
CS
(GMDYWS 56)JinkouEiseiNoHimitsu 2010120930Yumiko Deguchi


Ja
Ch
As
(GMDYWS 57)GyouzaNoHimitsu 2011130911Yasutaka Yamaguchi
Moe Aoki
Mamoru Sato
Fo
Ja
Ch
(GMDYWS 58)ReitouShokuhinNoHimitsu 2011121203Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 59)TaiyaNoHimitsu 2011130410Youko Ooishi


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 60)KanpouNoHimitsu 2011130131Mio Odagi
Mamoru Sato
Moe Aoki
Ja
Ch
Me
(GMDYWS 61)TokeiNoHimitsu 2011130208Hisashi Tanaka
Kyoko Mochitsuki
Yukako Saito
Ja
Ch
CS
(GMDYWS 62)MachiZukuriNoHimitsu 2011130225Yuuko Hiro


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 63)KanzumeNoHimitsu 2011121130Shigeru Tagawa


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 64)Fune.Bo-toNoHimitsu 2012121122Masao Tamada


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 65)KahunshouNoHimitsu 2012121105Katsumi Mochitsuki


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 66)TerebiHousouNoHimitsu 2012121119Mikio Fuji


Ja
Ch
Ed
(GMDYWS 67)MenNoHimitsu 2012121127Emiko Yoshino


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 68)SoujiNoHimitsu 2012121112Noriyo Torigai


Ja
Ch
Ed
(GMDYWS 69)RyokouNoHimitsu 2012121128Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Ed
(GMDYWS 70)DejitaruKameraNoHimitsuShinba 2012121108Noriyo Torigai


Ja
Ch
CS
(GMDYWS 71)HikariFaiba-TsuushinNoHimitsu 2012121114Shigeru Tagawa


Ja
Ch
CS
(GMDYWS 72)KurejittoKa-doNoHimitsu 2012121106Masao Tamada
Takuji Tsurukawa
Mamoru Sato
Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 73)KyuushokuNoHimitsu 2012121120Masao Tamada


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 74)KouryouNoHimitsu 2012120920Yuuko Hiro


Ch
Ja

(GMDYWS 75)KoukuugaishaNoHimitsu 2012121116Mamoru Sato
Moe Aoki
Yasutaka Yamaguchi
Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 76)PonpuNoHimitsu 2012140217Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 77)MichizukuriNoHimitsu 2012121212Yukichi Nakao


Ja
Ch
Ed
(GMDYWS 78)IndoNoHimitsu 2012130219Youko Ooishi
Yoko Oishi

Ja
Ch
So
(GMDYWS 79)BukkyouNoHimitsu 2013140318Yutaka Tani


Ja
Ch
Re
(GMDYWS 80)YuubinkyokuNoHimitsu 2013130303Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Hi
(GMDYWS 81)TennenGasuKaihatsuNoHimitsu 2013140422Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Ec
(GMDYWS 82)KaitenSushiNoHimitsu 2013140508Masao Tamada
Kyoko Mochitsuki
Yukako Saito
Ja
Fo
Ch
(GMDYWS 83)MisoNoHimitsu 2013140522Pyun Ooiwa
Yoshihiro Matsumoto

Ja
Fo
Ch
(GMDYWS 84)FashonNoHimitsu 2013140603Kiri Asumi


Ja
Hu
Bu
(GMDYWS 85)EiseiTachanneruHous.NoHimitsu 2013140611Katsumi Mochitsuki


Ja
Ch
CS
(GMDYWS 86)HaToHamigakiNoHimitsu (ShinBan 2013140622Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 87)AisuKuri-muNoHimitsu 2013140630Mika Miyahara


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 88)Supo-tsuKurabuNoHimitsu 2013140708Noriyo Torigai


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 89)GanNoHimitsu 2013140716Shigeru Tagawa


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 90)SetchakuzaiNoHimitsu 2013140731Masao Tamada
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 91)Puru-nNoHimitsu 2014140811Ken Kudou


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS 92)Fasuna-NoHimitsu 2014140815Masao Tamada


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 93)DoraggusutoaToChouz.NoHimitsu 2014140902Mamoru Sato
Moe Aoki
Mio Odagi
Ja
Ch
Me
(GMDYWS 94)SeiroganNoHimitsu 2014140909Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 95)RejiNoHimitsu 2014141016Takaharu Ogata
Kyoko Mochitsuki

Ja
Ch
Bu
(GMDYWS 96)MeToMegusuriNoHimitsu 2014141111Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 97)Supo-tsuNabige-ta-NoHimitsu 2014141202Mika Miyahara


Ja
Ch
Sp
(GMDYWS 98)HarigusuriNoHimitsu 2015150401Hitoshi Ogino


Ja
Ch
Me
(GMDYWS 99)Konpyu-taNoHimitsu 2015150602Yuuko Hiro


CS
Ja
Ch
(GMDYWS100)HatarakuRobottoNoHimitsu 2015150615Pyun Ooiwa


Ja
Ch
CS
(GMDYWS101)3DPurinta-NoHimitsu 2015150702Pyun Ooiwa


Ja
Ch
CS
(GMDYWS102)KankonsousaiGishikiNoHimitsu 2015150811Noriyo Torigai


Ja
Ch
So
(GMDYWS103)Gurano-ra.Ko-nfure-kuNoHimits 2015150815Yasutaka Yamaguchi


Ja
Fo
Ch
(GMDYWS104)KagakuNoHimitsu 2015151121Takaharu Ogata


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS105)OkeshouNoHimitsu 2015151130Mika Miyahara
Megumi Shimizu

Ja
Ch
Bu
(GMDYWS106)DenkiDeHashiruKurumaNoHimitsu 2015151204Katsumi Mochitsuki


Ja
Ch
El
(GMDYWS107)KooriNoHimitsu 2015160426Pyun Ooiwa


Ja
Ch
Fo
(GMDYWS108)LEDNoHimitsu (EruI-Di-NoHimits 2015160517Yutaka Tani


Ja
Ch
CS
(GMDYWS109)MiraiNoKurumaNoHimitsu 2016160524Hitoshi Ogino
Yoshikazu Tanaka
Yoshihiro Matsumoto
Ja
Ch
Bu
(GMDYWS110)KireiNaKuukiNoHimitsu 2016160616Yumiko Deguchi
Yuuki Tachibana
Akira Sugiura
Ja
Ch
SF
(GMDYWS111)Saiba-SekyuriteiNoHimitsu 2016160603Yuuko Hiro
Noriyuki Irisawa

CS
Ja
Ch
(GMDYWS112)BitaminZaiNoHimitsu 2016160614Kyoko Mochitsuki
Hitoshi Ogino

Ja
Ch
Fo
(GMDYWS113)ShokumotsuArerugi-NoHimitsu 2016160608Ken Kudou
Tomiichirou Watanabe
Junko Mizobe
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS114)UmePawa-NoHimitsu 2016160625Shigeru Tagawa
Yuuki Tachibana
Masaaki Okamoto
Ja
Ch
Fo
(GMDYWS115)KadenryouhantenNoHimitsu 2016160629Masao Tamada


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS116)HatarakuKikaiRentaruNoHimitsu 2016160702Masao Tamada
Toshio Kawasaki
Fujiko Okitsu
Ja
Ch
Bu
(GMDYWS117)GesuidouNoHimitsu 2016160731Yuuko Hiro


Ja
Ch
Hi
(GMDYWS118)BearinguNoHimitsu 2016161011Hisashi Tanaka


Ja
Ch
Bu
(GMDYWS119)SanukiUdonNoHimitsu 2016161017Yasutaka Yamaguchi
Noriyuki Irisawa

Fo
Ja
Ch
(GMDYWS120)SekkenNoHimitsu 2016161021Mika Miyahara


Ja
Ch
Hi
(GMDYWS121)MimiToHochoukiNoHimitsu 2016161031Yutaka Tani


Me
Ja
Ch
(GMDYWS122)HaBurashiZukuriNoHimitsu 2016161201Masao Tamada
Fujiko Okitsu

Ja
Ch
Me
(GMDYWS123)ButsukaranaiKurumaNoHimitsu 2016170211Yasutaka Yamaguchi


Ja
Ch
CS
(GMDYWS124)MadoNoHimitsu 2017170424Chika Matsuno


Bu
Ja
Ch
(GMDYWS125)JienerikkuNoHimitsu 2017170604Emiko Yoshino


Me
Ja
Ch
(GMDYWS126)KankenNoHimitsu (ShinBan) 2017170612Suzu Asamine
Mariko Tada

Ja
Ch
Ed
(GMDYWS127)MakizushiNoHimitsu 2017170616Hitoshi Ogino
Kyoko Mochitsuki

Fo
Ja
Ch
(GMDYWS128)KatsuoBushiToDashiNoHimitsu 2017170628Masao Tamada
Kyoko Mochitsuki

Fo
Ja
Ch
(GMDYWS129)Inta-nettoKoukokuNoHimitsu 2017170916Noriyo Torigai
Yoshihiro Matsumoto

CS
Ja
Ch
(GMDYWS130)OkonomiyakiNoHimitsu 2017171115Masao Tamada
Kyoko Mochitsuki

Fo
Ja
Ch
(GMDYWS131)KiuiFuru-tsuNoHimitsu 2017171124Takaharu Ogata


Fo
Ja
Ch
(GMDYWSCNHH 1)SaitamaKenNoHimitsu 2015151228Kyoko Mochitsuki
Mio Odagi

Ja
Ch

(GMDYWSCNHH 2)YamanashiKenNoHimitsu 2017170922Ken Kudou
Kyoko Mochitsuki
Hitomi Umino
Ja
Ch
Hi
(GMDYWSSNHH 1)RiyouNoHimitsu 2006170601Yoshiko Kimoto


Ja
Ch
Bu
(GMDYWSSNHH 2)YumeWoKanaeruHimitsu: Raifu 2007130419Natsuki Morimoto


Ja
Ch
Bu
(GMDYWSSNHH 3)HatarakuHitotachiNoHimitsu 2011121022Masao Tamada


Ja
Ch
PS
(GMDYWSSNHH 4)YakuzaishiNoHimitsu: MinnaN 2016170527Youko Ooishi
Yoko Oishi

Ja
Me
Ch
(GMDYWSSNHH 5)SeninSanNoHimitsu 2016170515Takaharu Ogata


Ed
Ja
Ch
(GMDYWSSNHH 6)BengoshiNoHimitsu 2017170505Takaharu Ogata
Chiharu Takeuchi
Yoshikazu Mushimoto
PS
Ja
Ch
(GMHS 1STB)UchuuNoHimitsu 1992171112Yoshiaki Tsuhara
Kenichi Yamanashi
Jun Fukue
Ja
Ch
As
(GMHS 2STB)KyouryuuNoHimitsu 1992971215Ikuo Obata
Kenji Takaya
Aikou Tanaka
Bi
Ja
Ch
(GMHS 3STB)KaradaNoHimitsu 1992980208Juzo Tsubota
Mitsumi Fujiki
Hiroshi Hoshi
Me
Ja
Ch
(GMHS 4STB)KorosukeNoKagakuShitsumonBako 1993171126Yasuji Uchiyama
Muneo Sasaki

Ja
Ch
As
(GMHS 5STB)KonchuuNoHimitsu 2006171207Natsusuke Hayashi
Magoshichi Suda

Ja
Ch
Bi
(GMHS 6STB)ChikyuuNoHimitsu 1992971229Yasuji Saito
Natsumi Kudo
Kenji Takaya
Ge
Ja
Ch
(GMHS 9)DoubutsuNoHimitsu 1977980308Tadaaki Imaizumi
Youko Ooishi
Yasuji Yasuyama
Bi
Ja
Ch
(GMHS10)Hikouki.RokettoNoHimitsu 1974980825Shouzou Watanabe
Takeshi Ido
Saburou Kitahara
Ae
Ja
Ch
(GMHS13STB)SakanaNoHimitsu 1992980914Akio Ito
Yasuo Suehiro
Kiyoshi Asahina
Bi
Ja
Ch
(GMHS16STB)Tenki100noHimitsu 1992980618Noritaka Shimizu
Shuga- Sato

Ge
Ja
Ch
(GMHS18)ChikyuuYaSeibu...KasekiNoHimitsu 1975980106Ikuo Obata
Kenichi Yamanashi
Tetsuo Kawasaki
Ge
Ja
Ch
(GMHS19)DekiruDekinaiNoHimitsu 1984980102Muneo Sasaki
Yasuji Uchiyama
Toshihiko Kogawa
NF
Ja
Ch
(GMHS22STB)BikkuriSekkaiIchiShizenNoHimi 1992981111Noriyuki Nasu
Tokuo Yokota
Yasushige Uchida
Bi
Ja
Ch
(GMHS23)SekaiNoKuniguniBikkuriRyokou 1987990105Yasuji Uchiyama
Junichi Mizuno
Sachio Hongou
So
Ja
Ch
(GMHS24STB)YakyuuNoHimitsu 1993990204Junji Kanda
Shuga- Sato
Tadashi Yoshida
Sp
Ja
Ch
(GMHS26STB)InuNoHimitsu 1992070218Natsusuke Hayashi
Junichi Ono

Bi
Ja
Ch
(GMHS27STB)HoshiToSeizaNoHimitsu 1992980216Kuniharu Saito
Katsuta Aida
Kenichi Yamanashi
As
Ja
Ch
(GMHS29)NekoNoHimitsu 1978971219Yoshihara Imaizumi
Mitsumi Fujiki
Yasumi Shiragi
Bi
Ja
Ch
(GMHS37STB)KodaiisekiNoHimitsu 1992980428Issei Aikawa
Sakuji Yoshimura
Hiromichi Yamamoto
Hi
Ja
Ch
(GMHS39)Kigou.TaniNoHimitsu 1997981117Kiyoshi Egawa
Eishi Yamada
Jirou Agi
Li
Ja
Ch
(GMHS42)DenkiNoHimitsu 1992980203Kunio Aoki
Tokuo Yokota
Mitsuru Gotoh
El
Ja
Ch
(GMHS43)Iru?Inai?NoHimitsu: Uchuujin.Kaij 1992980114Wataru Nanami
Takashi Fukamine
Tsunehiro Sagara
Fa
Ja
Ch
(GMHS44)KanjiNoHimitsu 1992981124Shigeo Yamada
Yoshiteru Iidzuka
Satoshi Nishi
Ja
Ch
Li
(GMHS52)JishinNoHimitsu 1992980126Tsuneji Chikaratake
Teruyoshi Fujiki
Kitao Abe
Ge
Ja
Ch
(GMHS55)Nankyoku.HokkyokuNoHimitsu 1990000427Masami Murayama
Kouji Kusunoki
Daisuke Hata
Ge
Ja
Ch
(GMHS57)EigoNoHimitsu 1994981008Tadahiko Yokoi
Itaru Takamine

En
Ja
Ch
(GMHS64)RobottoNoHimitsu 1990980729Terumi Fujiki
Fujio Ishihara
Masaharu Hasegawa
CS
Ja
Ch
(GMHS65)Mieru.MienaiNoHimitsu 1992980604Muneo Sasaki
Yukio Sawada
Kazumi Akutsu
Op
Ja
Ch
(GMHS67)OkaneNoHimitsu 1985971204Sanpei Wachi
Ikuo Imai
Jirou Kakumiya
Ec
Ja
Ch
(GMHS69)PandaNoHimitsu 1988990211Yasuji Uchiyama
Ryuuji Oda
Mitsuharu Ono
Bi
Ja
Ch
(GMHS73)Enerugi-NoHimitsu 1994980520Takao Tomidate
Dankichi Abe
Taku Horie
Ja
Ch

(GMHS74)PanNoHimitsu 1995980111Taichi Yamaguchi
Masayoshi Seino
Satoshi Tamura
NF
Ja
Ch
(GMHS75)InsutantoRa-menNoHimitsu 1998981202Kenji Takaya
Shokuhin Nisshin
Shinichi Nakamura
Fo
Ja
Ch
(GMSHS 1)NihonshiJinbutsu55NinNoHimitsu 2015170929Kenji Kai
Tetsuo Owada

IH
Ja
Ch
(GMSHS 2)Sakka-NoHimitsu 2013171006Mikio Fuji
Yasuhiko Okudera
Yoshihiro Matsumoto
Sp
Ja
Ch
(GMSHS29)HitoNoShinkaNoHimitsu 2008121015Hisao Baba
Yukichi Nakao

Ja
Ch
Bi
(GMSHS31)ZetsumetsuDoubutsuNoHimitsu 2012121222Tadaaki Imaizumi
Masayuki Shimotochida

Ja
Ch
HF